Evidence neslyšících a nedoslýchavých studentů UK

V ČR má každý student vysoké školy se speciálními potřebami nárok na tzv. modifikaci studia a poskytování podpůrných služeb, jejichž cílem je co možná optimální vyrovnání studijních podmínek studentů se speciálními potřebami a studentů bez speciálních potřeb.

Modifikace a služby jsou poskytovány výlučně evidovaným studentům: viz Pravidla MŠMT ČR specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami v roce 2017 a Opatření rektora UK č. 23/2017 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.

Jak se evidovat? (funkční diagnostika)

Studenti FF UK

Pokud jste k přihlášce ke studiu připojili žádost o modifikaci přijímací zkoušky a byli jste přijati ke studiu na FF UK, kontaktuje Vás (zřejmě během letních prázdnin) kontaktní osoba pro neslyšící a nedoslýchavé studenty FF UK, dr. Hudáková a dohodne se s Vámi na dalším postupu ohledně funkční diagnostiky.

Pokud jste k přihlášce ke studiu na FF UK nepřipojili žádost o modifikaci přijímací zkoušky a byli jste přijati ke studiu FF UK (či už na FF UK studujete) nebo se během studia změnil Váš stav sluchu, kontaktujte prosím co nejdříve dr. Hudákovou a domluvte se s ní na na dalším postupu ohledně funkční diagnostiky.

Co je funkční diagnostika? Jde o zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem o tom, jaké služby a modifikace by student mohl během studia využívat. Výsledkem funkční diagnsotiky je posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. O nakládání se závěry funkční diagnostiky rozhoduje pouze student.

K rozhovoru o funkční diagnostice přineste prosím potvrzení o zdravotním stavu: (1) doklad o zdravotním postižení ve smyslu zákona o zaměstnanosti (pokud máte), (2) doklad o invaliditě ve smyslu zákona o důchodovém pojištění (pokud máte), (3) průkaz ZTP/P (pokud máte), (4) aktuální lékařskou zprávu o výsledcích odborného lékařského vyšetření z foniatrie + audiogram.

Při funkční diagnostice také obdržíte k podpisu informovaný souhlas.

Provedení evidence: dr. Hudáková předá vyplněný formulář funkční diagnostiky + podepsaný formulář pro informovaný souhlas + potvrzení o zdravotním stavu studenta na studijní oddělení fakulty.

Studenti jiných fakult UK

Kvůli modifikaci studia, zajištění služeb při studiu a kvůli funkční diagnostice a evidenci neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů se na dr. Hudákovou mohou obracet i studenti, pedagogové atd. jiných fakult UK. Konkrétní postup je vždy zcela individuální a vždy se odvíjí od domluvy s dr. Hudákovou.

Proč je důležitá evidence neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů (a studentů se spec. potřebami)

Modifikace studia a služby mohou využívat pouze evidovaní studenti. Pouze na evidované studenty může UK dostat finanční prostředky na zajištění modifikací studia a služeb.

Může se stát, že neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student dojde k závěru, že se pokusí zvládnout studium bez jakýchkoli modifikací a služeb. Pokládáme toto jeho rozhodnutí za chvályhodné, bez vynaložení velké míry vlastního úsilí totiž není možné studium na FF UK úspěšně absolvovat. Nicméně samotný student nemusí dopředu plně znát všechny požadavky studia, takže ani nemusí dobře odhadnout, kde mohou nastat kolizní místa a úskalí pro jeho úspěšné studium. V průběhu studia může také dojít k náhlé a neočekávané změně studijních podmínek na VŠ (viz např. covidová pandemie a povinné nošení respirátorů, distanční výuka). Proto je žádoucí, aby se student nechal evidovat, i přesto že žádné modifikace ani služby zatím nemá v plánu využívat. Velmi to usnadní a urychlí řešení případných nečekaných překážek znesnadňující plnění povinností, včetně atestací.

Někteří studenti mohou mít obavy, že údaje o jejich zdravotním stavu se stanou veřejnou informací. Okruh osob, které mají na fakultě přístup k těmto informacím, je velmi omezený (dr. Hudáková / osoba, která provádí funkční diagnostiku, kontaktní osoba, vedení studijního oddělení); další osoby (především vyučující) mají přístup pouze k výstupům diagnostiky, pokud student požádá o modifikaci/služby. Samotný student rozhoduje o tom, zda údaje sdělí a v jaké míře.

Úvod > Služby > Evidence neslyšících a nedoslýchavých studentů UK