Studijní plán – 2. ročník

Studijní plán jednooborového a dvouoborového magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

akreditace 2016

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN510017 Český znakový jazyk – lektorská cvičení III 0/4 5 Z Mgr. Nováková ZS
ACN510018 Český znakový jazyk – lektorská cvičení IV 0/4 6 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN510021 Doplňková čeština – lektorská cvičení III 0/4 5 Z v tomto ak. roce nevyučováno ZS
ACN510022 Doplňková čeština – lektorská cvičení IV 0/4 6 Z + ZK v tomto ak. roce nevyučováno LS
ACN510009 ∗ Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě 1/1 5 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN510010 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I 1/1 5 Z + ZK dr. Richterová + Mgr. Nováková ZS
ACN510011 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II 1/1 5 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN510012 Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk I 0/2 4 Z dr. Hudáková ZS
ACN510013 Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk II 0/2 4 Z dr. Hudáková LS
ACN510014 Diplomový seminář 0/2 4 Z doc. Vaňková, prof. Macurová ZS+LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 18/10 LS 20/11
48/21

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

ACN300046 Tlumočení pro věřící 0/2 3 Z dr. Petráňová ZS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Mgr. Prokšová ZS
ACN300040 Český znakový jazyk a děti 0/2 3 Z Čiháková ZS
ACN300430 Titulkování pro neslyšící 0/2 3 Z Bc. Lišková ZS
ACN300505 Workshop korpus českého znakového jazyka 0/2 3 Z Mgr. Prokšová + Mgr. Jehlička ZS
ACN300504 Historické kořeny dnešní češtiny a českého znakového jazyka 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková + dr. Dittmann ZS
ACN300503 Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300494 Technika přípravy na tlumočení a překlad 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS
ACN300045 Překladová cvičení 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300419 Gesto a znak v dějinách myšlení 2/0 3 Z doc. Fulka ZS
ACN300473 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2017) 0/2 1 Z dr. Okrouhlíková ZS

letní semestr

 

ACN300436 Seminář praktické češtiny II 0/2 3 Z Mgr. Prokšová LS
ACN300477 Čtení současných prací o ZJ 0/2 3 Z Mgr. Prokšová, Mgr. Jehlička LS
ACN300075 Realizace přípravného kurzu pro uchazeče ke studiu – uživatele ČZJ (jaro 2018) 0/2 3 Z Bc. Fritz LS
ACN300428 Základy statistického zpracování údajů 0/2 3 Z dr. Holub LS
ACN300509 Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS

∗ Přesunuto ze zimního semestru.

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
  • Dále studentům doporučujeme, aby i nadále navštěvovali kurzy z pedagogiky a psychologie pro učitele SŠ (CŽV Učitelství pro střední školy).
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Studijní plány > Studijní plán – 2. ročník