Studijní plán – 2. ročník

Studijní plán jednooborového a dvouoborového magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

akreditace 2016

v ak. roce 2018/2019 není výuka realizována

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN510017 Český znakový jazyk – lektorská cvičení III 0/4 5 Z Mgr. Nováková ZS
ACN510018 Český znakový jazyk – lektorská cvičení IV 0/4 6 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN510021 Doplňková čeština – lektorská cvičení III 0/4 5 Z ZS
ACN510022 Doplňková čeština – lektorská cvičení IV 0/4 6 Z + ZK LS
ACN510009 Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě 1/1 5 Z + ZK Mgr. Nováková ZS
ACN510010 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I 1/1 5 Z + ZK dr. Richterová + Mgr. Nováková ZS
ACN510011 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II 1/1 5 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN510012 Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk I 0/2 4 Z dr. Hudáková ZS
ACN510013 Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk II 0/2 4 Z dr. Hudáková LS
ACN510014 Diplomový seminář 0/2 4 Z doc. Vaňková ZS+LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 18/10 LS 20/11
48/21

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

letní semestr

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
  • Dále studentům doporučujeme, aby i nadále navštěvovali kurzy z pedagogiky a psychologie pro učitele SŠ (CŽV Učitelství pro střední školy).
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Studijní plány > Studijní plán – 2. ročník